Bạn cần đăng nhập
Thêm yêu thích thành công
Đã có trong yêu thích
img

Tin tức

Nâng cao nhận thức về Quản trị rủi ro doanh nghiệp
27/04/2017

Nâng cao nhận thức về Quản trị rủi ro doanh nghiệp

Để ứng phó với các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, từ năm 2016, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn đã bắt đầu đẩy mạnh Dự án Xây dựng và triển khai Hệ Thống Quản trị rủi ro doanh nghiệp (QTRRDN) trong toàn Tập đoàn. Để các CBCNV trong toàn Công ty có nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của hệ thống này, xin đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Tổng Giám đốc Tập đoàn Phạm Đức Long.

 PV: Thưa ông, đươc biết hiện nay Công ty EY Vietnam đang hỗ trợ Tập đoàn VNPT thực hiện dự án triển khai xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro doanh nghiệp(QTRRDN)cho VNPT, dự án này có vai trò như thế nào trong bối cảnh hoạt động hiện nay của Tập đoàn?

TGĐ Phạm Đức Long: Từ năm 2014,Tập đoàn đã triển khai tái cấu trúc theo Quyết định 888 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo từ Bộ Thông tin và Truyền thông.Sau một chặng đường dài đổi mới với nhiều tích cực,thách thức lớn nhất còn tồn đọng chính là thay đổi chiến lược quản trị mà trong đó thay đổi nhận thức của tất cả CBCNV trong Tập đoàn đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh thị trường Viễn thông ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Để ứng phó với các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra và  đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, Ban Tổng Giám đốc đang thúc đẩy Dự án Xây dựng và triển khai Hệ Thống QTRRDN trong toàn Tập đoàn để giúp xây dựng năng lực QTRR và nâng cao văn hóa QTRR qua các hoạt động trao đổi và đào tạo. 

PV: Xin ông làm rõ ý nghĩa của Quản trị rủi ro doanh nghiệp? Quản trị rủi ro doanh nghiệp khác gì với quản lý rủi ro của các đơn vị và quản trị rủi ro ở cấp quy trình?

TGĐ Phạm Đức Long: QTRRDN là một quy trình mang tính Hệ thống nhằm Nhận diện, đánh giá tác động và khả năng xảy ra và quản lý các rủi ro một cách hiệu quả. VNPT đã và đang thực hiện QTRR tại các cấp độ khác nhau như tại các phòng ban chức năng và trong quy trình bằng việc thiết lập các kiểm soát để hạn chế rủi ro ví dụ như các ban tham mưu tại Tập đoàn giám sát hoạt động tại các đơn vị thành viên, xây dựng và thực hiện các chính sách, quy trình quản lý sự cố, các hoạt động kiểm soát nợ quá hạn của khách hàng, các hoạt động phát triển mạng lưới, chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại …

Tuy nhiên, với dự án này, Ban lãnh đạo Tập đoàn muốn hệ thống hóa hoạt động QTRR hiên tại ở cấp độ doanh nghiệp, giúp Tập đoàn QTRR có phương pháp, có hệ thống và quy định rõ rệt theo các thông lệ quản trị tiên tiến đã được chấp nhận như ISO 31000:2009, COSO… mà rất nhiều doanh nghiệp viễn thông hàng đầu trong ngành như Vodafone, KPN, MTN, Telecom Malaysia, Sing-Tel...  đang áp dụng. Phương pháp tiếp cận QTRR này dựa trên quan điểm rủi ro được xem xét ở cấp độ doanh nghiệp, và gắn với các mục tiêu sản xuất kinh doanh chiến lược của Tập đoàn.

Trước đây, chúng ta có thói quen xử lý sự việc độc lập và tách biệt theo từng đơn vị, chức năng, tại phần công việc mình được giao, thì hệ thống QTRRDN được xây dựngcho phép liên kết giữa các chức năng, đơn vị và chia sẻ thông tin về rủi ro trọng yếu giữa các tổng công ty, đơn vị thành viên,phòng ban chức năng, đồng thời có nhân sự chuyên trách, có biểu mẫu báo cáo minh bạch đểbáo cáo rủi ro lên Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc và các ban tham mưu trên Tập đoàn một cách thông suốt hơn. Nếu trước đây, chúng ta có thói quen xử lý hậu quả khi các rủi ro đã xảy ra, thì hệ thống QTRRDN khuyến khích văn hóa QTRR nhìn về tương lai để cảnh báo và đưa ra các kế hoạch hành động sớm. QTRRDN sẽ là tiền đề để các đơn vị, phòng ban chức năng tiếp tục thực hiện QTRR cấp đơn vị và QTRR tại các quy trình. Vì QTRRDN là quản trị có mục tiêu, cũng giống như quản trị chiến lược, để đạt được hiệu quả hoạt động, chúng ta sẽ ưu tiên nguồn lực cho một số các rủi ro được đánh giá, xếp hạng là trọng yếu nhất đối với Tập đoàn. 

PV: Trong thời gian tới Tập đoàn sẽ có hoạt động gì liên quan đến dự án này?

TGĐ Phạm Đức Long:  Trong tháng 3 và tháng 4/2017, theo kế hoạch, Tập đoàn đang tiến hành xây dựng Hồ sơ Rủi ro doanh nghiệp 2017, lựa chọn các rủi ro trọng yếu hàng đầu trong Hồ sơ rủi ro doanh nghiệpvà từ đó có các kế hoạch hành động hạn chế các rủi ro hàng đầu của Tập đoàn để trình lên Hội đồng thành viên. Lãnh đạo Tập đoàn đề nghị các đơn vị, đặc biệt là các giám đốc đơn vị, phòng/ban - là các nhân sự tiên phong tham gia triển khai QTRRDN tích cực phối hợp, trao đổi cởi mở, tham gia tương tác để từng bước xây dựng văn hóa QTRR xuyên suốt và nhất quán trong toàn Tập đoàn, để hệ thống QTRRDN thực sự đi vào hoạt động và hỗ trợ đắc lực trong quá trình điều hành sản xuất.

 

 

 

 

QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO

(Theo thông lệ quốc tế ISO 31000:2009 )

 

 

Liên quan
IEPL
VSAT-PAMA
Fone1718
IPLC
IDD
INMARSAT
VSAT-IP
Gọi 110
18001001
Gọi 1713
i-VPN
Vinasat

Kinh doanh 1

Kinh doanh 2